Aanpassing van enkele data.

 

De nieuwe datums van de klassenraaddag en het oudercontact voor rapportperiode 1 zijn verschoven naar respectievelijk 18 en 21 november. 

 

 

 

 

Inschrijven

 

De inschrijvingsmomenten zijn terug te vinden bovenaan in de slider en op onze Facebook pagina. Online inschrijven kan ook, maar je zal dan ook nog (even) moeten langskomen. 

 

 

 

 

Modellen haarzorg gezocht!

 

Wil je graag een permanent, je haar laten kleuren of gewoon een nieuwe snit? Neem dan contact op met onze klantendienst via kdhaarzorg@cdo-newton.be of 0492 22 48 36

 

 

 

 

Nieuwe Opleidingen

 

Vanaf 1 september 2018 (volgend schooljaar) - alweer een nieuwe opleiding - Hotelmedewerker - kameronderhoud​. Ook komen er tal van duaal leren richtingen bij. 

Openklasdag

 

Onze openklasdag vindt plaats op donderdag 24 mei 2018 van 17u tot 20u. Dit is een mooie kans om onze school beter te leren kennen. Kom je ook?​

Anne De Paepe 

 

De vorige rector van universiteit Gent, mevr. Anne De Paepe, heeft lovende woorden over de werking van onze school.

 

 

 

Na deze controle zijn we verheugd te mogen meedelen dat Newton een drugvrije school is. Directie en personeel zijn dan ook bijzonder fier op hun leerlingen, die trouwens zeer goed meewerkten aan deze actie.

 

Er is een nieuw eenheidscontract en dat heeft toch wel enkele gevolgen voor het DBSO.
OAO: Overeenkomst Alternerende Opleiding. 

We zijn zeer blij mee te kunnen delen dat we sinds kort deze nieuwe website in gebruik hebben genomen. Als u nog fouten, opmerkingen of onduidelijkheden moest vinden mag u die steeds mailen naar eric.schollaert@cdo-newton.be

 

 

Waarom kiezen voor Newton?

Waarom kiezen voor CDO-Newton?

 

Op het Autonoom Centrum Deeltijds Onderwijs Newton onderscheiden we ons o.a. door het les gegeven volgens de P-ZES methode. 

 

P-ZES of pedagogisch zelfregulerend systeem is gebaseerd op aanschouwelijk, interactief les geven waarbij er zo veel als mogelijk wordt vertrokken vanuit onze doelgroep, namelijk leerlingen deeltijds beroepssecundair onderwijs.

 

Bovendien staat gedifferentieerd werken bovenaan de lijst bij P-ZES. We weten op het CDO-Newton heel goed dat  er niveauverschillen zijn tussen leerlingen.

De ene leerling is sterk in dit, de andere in dat.

Door gedifferentieerd te gaan werken, zullen al onze leerlingen vooruitgang boeken, en niet enkel de sterkste.Al onze leerkrachten kregen een opleiding waarbij ze de beginselen en krijtlijnen van P-ZES uitgelegd kregen.

Een voorbeeld in de les PAV:

 

Wanneer de les PAV gaat over berekeningen van een tabel met gegevens, dan zal in de meeste gevallen de leerling een tabel krijgen waarop hij of zij de aangeleerde berekeningen zal moeten maken.

 

In P-ZES gaan we vertrekken van niets, en zullen de leerlingen zelf een telling moeten uitvoeren en zelf de tabel moeten samenstellen. Op die manier wordt er veel aanschouwelijker gewerkt, en vertrekken we vanuit een nulpositie en bouwen op tot de leerling de kennis onder de knie heeft.

 

 

Waarom kiezen voor deeltijds beroeps secundair onderwijs?

 

Je wil niet langer voltijds leren maar leren combineren met werken. Dan kan je kiezen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO). 

Vergis je niet: de term ’deeltijds’ staat voor 'voltijds engagement'(= minimaal 28 u per week). Ook in het DBSO ben je dus voltijds bezig. Je week ziet er als volgt uit:
2 dagen les (= minimum 15 u per week) in een Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO) + 3 dagen ‘werkplekleren’ (= minimum 13 u per week). Als deeltijds werken om de één of andere reden (nog) niet mogelijk is, worden er alternatieven voorzien door het CDO.


Je hebt de keuze tussen een groot aantal DBSO- opleidingen. De centra voor deeltijds onderwijs kunnen autonoom zijn maar meestal zijn ze verbonden aan secundaire scholen die voltijds TSO en/of BSO aanbieden.

 

 

Organisatie van het DBSO

 

 

Inschrijvingsprocedure

 

 

Wat is het stelsel 'leren en werken'?

 

 

Wie kan Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs volgen?

Lineair betekent:
De opleidingen starten bij het begin van het schooljaar en lopen over 1 of meerdere schooljaren. Op 30 juni volgt de evaluatie.
De lineaire opleidingen worden ondergebracht in rubrieken. 

Modulair betekent:
Elke opleiding bestaat uit verschillende modules. Elke module is een mooi afgerond deel van een opleiding. Elke module kan starten op elk ogenblik van het schooljaar en gespreid worden over 1 of meerdere 

Deeltijds onderwijs is toegankelijk voor elke jongere tussen 15 en 25 jaar.  Op het einde van het schooljaar waarin de jongere 25 wordt, stopt het DBSO.

 

Een jongere kan in principe gedurende het hele schooljaar in het DBSO instromen. 


 

Elke leerling doorloopt volgende stadia:

 

Aanmelding
Je meldt je aan in een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO).

 

Inschrijving
Je schrijft je in waarna voor elke jongere de verplichte screening volgt.

 

Alternatief kan je hier ook online inschrijven. De aanmelding- en inschrijvingsprocedure wordt dan voltooid vanaf je de eerste keer langskomt. 

Trajecten

een Persoonlijk Ontwikkelingstraject -POT-: (nodig: een gemotiveerd CLB- verslag). Het werkplekleren of hetgeheel van ‘leren en werken’ kan  vervangen worden door een  POT. In dit geval is er geen sprake van arbeidsdeelname maar krijg je een intensieve individuele begeleiding. Deze wordt georganiseerd door een Centrum voor Deeltijdse Vorming (CDV) voor jongeren in problematische situaties. Via individuele begeleiding en aangepaste activiteiten probeert men je zelfredzaamheid en je maatschappelijk functioneren te verhogen. Ook krijg je een voorbereiding op de arbeidsgerichte trajecten. Er bestaan 3 verschillende POT ‘s: van 13 uur, 15 uur en 28 uur per week.

 

het Voortraject -VT-: Gericht op jongeren die nog niet aan werk toe zijn. Zij volgen een specifieke opleidings- en begeleidingsmodule gedurende maximum 312 uur;

 

het Brugproject -BP-: Een begeleide praktijkopleiding gedurende maximum 10 maanden, 20 u per week. Voor jongeren die willen werken maar nog over onvoldoende vaardigheden en arbeidsgerichte attitudes beschikken en deze willen ontwikkelen.

 

de Arbeidsdeelname -AD-: Het CDO beslist hoe dit wordt ingevuld. Als je de juiste attitudes hebt om te gaan werken(op tijd komen, inzet, leiding aanvaarden...) kan het gaan om gewone tewerkstelling (deeltijds arbeidscontract, interim contract, thuishelper, stage werknemersleercontract*…) met  een loon of een leervergoeding. 

Trajectbegeleiding

Binnen een CDO zijn 1 of meerdere personen verantwoordelijk voor de trajectbegeleiding. 
Voor elke jongere wordt zo vlug mogelijk (ten laatste een maand na de screening) een trajectbegeleidingsplanopgesteld. Bedoeling is je op je eigen tempo naar arbeidsdeelname te loodsen.

 

Om de 2 maanden is er overleg tussen de trajectbegeleider, het CLB en indien nodig de VDAB om het trajectbegeleidingsplan te evalueren en eventueel bij te sturen. 

 

De verschillende trajecten die je doorloopt, worden geregistreerd in het trajectvolgsysteem van de VDAB. Je hoeft niet alle fasen te doorlopen, je kan ook steeds terugvallen naar een lager traject.

 

Als je niet meer leerplichtig bent en als je na de screening niet wordt ingeschaald in de arbeidsdeelname of als je binnen een schooljaar 30 dagen problematisch afwezig bent, wordt de inschrijving stop gezet.

 

Andere interne begeleiding

Directie, leerkrachten, ... 

 

Externe begeleiding

CLB, ...

 

Verdien ik iets bij? 

Soms ontvang je een loon, soms een leervergoeding. Hoeveel je verdient hangt af van verschillende factoren: het soort contract dat werd opgesteld, het stelsel, de invulling van het ‘werkplekleren’, de sector, ….

 

Vanaf *1 september 2016 geldt: 

Als je ouders kindergeld voor jou ontvangen, blijft dit verder doorlopen zolang je niet meer verdient dan de kinderbijslaggrens. Dit bedrag is (vanaf 1 juni 2016) 530,49 euro bruto  per maand.*Voor de lopende overeenkomsten betaalt het bedrijf waarin je werkt  nog de ‘oude’ bedragen.  Per maand ontvang je een leervergoeding tussen 324,10 en 530,49 euro bruto naargelang je leeftijd en het jaar van je opleiding.**Regeling voor werkplekken in Vlaanderen en Brussel uit de non-profitsector. Bedoeling is nieuwe arbeidsplaatsen creëren via patronale bijdrageverminderingen. Jouw trajectbegeleider kan je hierover verder informeren.

Direct werken of verder studeren 

De meeste leerlingen gaan na hun deeltijdse opleiding direct werken.


Je kan ook, afhankelijk van de behaalde studiebewijzen, terugkeren naar het secundair onderwijs of zelfs verderstuderen in het hoger (beroeps)onderwijs, het volwassenenonderwijs….

 

Het bijzondere aan het modulaire systeem is dat je tussentijds kan slagen in modules. Dan krijg je  meteen een geldig bewijs dat je een onderdeel van het beroep beheerst.

 

Als je met succes alle modules uit het opleidingstraject hebt doorlopen krijg je het certificaat van de beroepsopleiding. Dit certificaat wordt erkend door de bedrijfswereld. Concreet betekent dit dat je tijdens je opleiding, dus ook tijdens het schooljaar, een aantal keer beloond kan worden voor een afgewerkt leerpakket.

Visie en missie van het CDO-Newton

 

In samenwerking met leerlingen, ouders, bedrijfswereld en andere partners leidt ons onderwijs naar ‘afgestudeerden’ die een plaats kunnen verwerven op de arbeidsmarkt en die kunnen groeien naar evenwichtig ontwikkelde persoonlijkheden. Om dit te bereiken moet de school telkens weer bewuste keuzes maken tussen het verlangen van resultaten/prestatie en het bieden van kansen. Leerlingen en hun ‘leefsituatie’ verschillen sterk van elkaar, de kwaliteit van de school schuilt in het kunnen omgaan met deze verschillen.

 

Wij willen een aangenaam leef- en leerklimaat creëren. Geborgenheid, positivisme, kansen en ontplooiing vormen de basis van beleidskeuzes.
Ons centrum wenst een verantwoord opvoedingsproject aan te bieden, met eerbied voor de eigenheid en ontwikkelingskansen van elkeen.

Jongeren die kiezen voor het stelsel van leren en werken engageren zich tot een systeem dat uit 2 onlosmakelijk met elkaar verbonden componenten bestaat : de component leren en de component werkplekleren. Op basis van een screening wordt bepaald wat het meest geschikte traject voor jou is:

 

 

-NAFT (Naadloos Aansluitende Flexibele Trajecten)

 voor wie nog niet arbeidsgericht denkt

 

-Aanloopfase vorming: arbeidsrijpheid en arbeidsattitudes ontwikkelen, sollicitatietraining, bedrijfsbezoeken, stage of combinatie vorming en stage, minimum 13u/week.

 

-Aanloopfase werkervaring: arbeidsparticipatie, jongeren die arbeidsbereid zijn, verder ontwikkelen van arbeidsattitudes- en vaardigheden, Stage bij vzw of in NEC (Normaal Economisch Cirquit). Minimum 13u/week.

 

 

De DBSO- opleidingen worden ofwel lineair ofwel modulair georganiseerd.​

Indien een jongere vanuit de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers overstapt naar DBSO, moet de (toelatings) klassenraad rekening houden met het advies van de klassenraad van het onthaaljaar. Elke beslissing die hiervan afwijkt, moet door de (toelatings) klassenraad gemotiveerd worden.

 

Wil je er meer over lezen, neem dan een kijkje in de omzendbrief over het ‘Stelsel van Leren en Werken’.

 

De toelatingsvoorwaarden komen uitgebreider aan bod bij elke aparte opleiding. Let wel, in enkele gevallen zijn er specifieke toelatingsvoorwaarden in verband met de vooropleiding of zijn individuele afwijkingen mogelijk.

P- ZES

P- ZES

Aanschouwelijk, Interactief, Zelfregulerend

schooljaren. De evaluatie van een module/ van een opleiding kan bijgevolg ook gebeuren op elk ogenblik van het schooljaar. Sommige modules zijn onafhankelijk van elkaar, andere modules moeten in een bepaalde volgorde doorlopen worden (sequentieel).​

Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding is de gemeenschappelijke noemer voor alle activiteiten die de school organiseert om haar leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing. Leerlingenbegeleiding beperkt zich dus niet tot individuele leerlingen die problemen hebben. Ze gaat uit van een zo breed mogelijke zorg voor àlle leerlingen.

 

Hoe?

Leerlingenbegeleiding is dubbel gericht: op het begeleiden van de leerling in:

-zijn ‘leerling zijn’: leerproblemen opvangen, leerlingen zelfstandig taken leren aanpakken (leren leren), aandacht voor kiezen en schoolloopbaanbegeleiding (leren kiezen), maar ook vakgebonden excursies of een discussie in de les organiseren

-zijn ‘kind of jongere zijn’: persoonlijke en socio-emotionele problemen (leren leven), hulp in crisismomenten, maar ook een leerlingenraad of kinderparlement opstarten, een enquête afnemen naar de ervaringen van de leerlingen op school, een anti-rookbeleid uitwerken

 

 

 

 

Verdien ik iets bij?

 

 

Wat na het Deeltijds Beroeps

Secundair Onderwijs? 

Een voorbeeld in een praktijkles bouw:

 

Wanneer de leerlingen bouw de verschillende bouwstijlen van een dak moeten aanleren, dan kan dit met foto’s en bijbehorende teksten.

 

In P-ZES zal de leerkracht op stap gaan met zijn leerlingen om de verschillende daken te tonen. Pas daarna zal er verder gewerkt worden, maar de leerling kan zich de theorie veel beter voorstellen, en dus beter begrijpen waarover het gaat.

Wat kan ik behalen?

Je kan mits te voldoen aan de nodige voorwaarden, volgende studiebewijzen behalen:
een attest van verworven competenties;
een deelcertificaat van een module;
een certificaat van een opleiding;
een getuigschrift 2e graad secundair onderwijs;
een studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e graad secundair onderwijs;
een diploma secundair onderwijs.
 

DA

Deeltijdse arbeidsovereenkomst of deeltijdse arbeidsovereenkomst i.f.v. sociale maribel**

 

Hierbij verdien je een loon. Dat bedrag is afhankelijk van aantal gewerkte uren + afhankelijk van geldend CAO in de beroepssector.

OAO

Overeenkomst Alternerende opleiding

Hierbij krijg je geen loon maar een leervergoeding:

444,30 euro/maand       Tijdens 1e jaar van alternerende opleiding

490,30 euro/maand       Na slagen in 1e jaar van de alternerende opleiding (of na geslaagd te zijn in 2egraad SO)

530,49 euro/maand       Na slagen in 2e jaar van de alternerende opleiding (of na geslaagd te zijn in 5SO of in kwalificatiefase BUSO OV3)

Dit ligt vast voor zowel werkplekleren als voor het opleidingsgedeelte dat je volgt. Deze bepalingen zijn hetzelfde voor alle beroepssectoren (Bedrijven kunnen zelf nog extra  bonussen/premies geven) en hangt af van het opleidingsjaar dat je volgt van je alternerende opleiding.

Dit gebeurt ten laatste op 14 september of binnen de 14 dagen na een laattijdige inschrijving. De screening is eenmaligen hoeft niet meer wanneer dit al gebeurde bij een eerdere inschrijving in een ander of in hetzelfde centrum. Het resultaat van de screening is bindend en wordt opgenomen in het trajectvolgsysteem van de VDAB. Wat gaat de screening na? Je arbeidsrijpheid, interesses, motivatie en eerder verworven competenties. 

Op basis van de screeningsresultaten kom je meestal terecht in 1 van de 4 tewerkstellingstrajecten (POT, VT, BP, AD). Je krijgt tijdens het doorlopen van dit ‘traject- op- maat’, trajectbegeleiding. Het is de bedoeling om je zo goed mogelijk te begeleiden naar de arbeidswereld. Na de screening kan men je ook adviseren een andere opleiding of een andere vorm van onderwijs (bv. buitengewoon onderwijs of leertijd) te volgen.

 

 

Persoonlijke Begeleiding

 

 

Persoonlijke Begeleiding

Waarom kiezen voor duaal leren?

Duaal leren heeft heel wat voordelen:

Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas komen: gepast communiceren op de werkvloer, feedback vragen, met deadlines werken …

Je leert op school én op de werkplek, en doet dus werkervaring op.

Na je studies vind je makkelijker een job.

Op school helpt een trajectbegeleider je om een werkplek te vinden. Na een intakegesprek sluiten jij, je school en het bedrijf waar je gaat werken een overeenkomst.

Er zijn 3 soorten overeenkomsten:

 

De stageovereenkomst alternerende opleiding:

Je leert minder dan 20 uur per week op de werkvloer.

Je ontvangt geen leervergoeding.

 

 

 

 

Wat is het stelsel: 'duaal leren'?

De overeenkomst alternerende opleiding

Je leert minstens 20 uur per week op de werkvloer.

Het bedrijf geeft je een leervergoeding van maximaal 520 euro per maand. Je bouwt ook een aantal socialezekerheidsrechten op en je ouders hebben nog recht op kindergeld.

 

De deeltijdse arbeidsovereenkomst:

Je leert minstens 20 uur per week op de werkplek.

Je ontvang een loon dat afhankelijk is van de tewerkstellingssector en bouwt een aantal socialezekerheidsrechten op.

De deeltijdse arbeidsovereenkomst is enkel mogelijk in sectoren waarin de sociale Maribel van toepassing is.

De trajectbegeleider blijft je de hele tijd ondersteunen en begeleiden. Een mentor in het bedrijf helpt je met al je vragen en zorgt voor je opleiding op de werkplek.

 

Waarom duaal leren op onze school?

Als school voor deeltijds leren en werken heeft CDO Newton al jaren ervaring met de combinatie van leren en werken. Onze trajectbegeleiders hebben reeds een expertise opgebouwd in het begeleiden van onze leerlingen in hun traject op school en op de leerwerkplek. 

 

 

Newton Nieuws

 

 -Reguliere tewerkstelling: 2 mogelijke contracten:


--Overeenkomst alternerende opleiding (OAO)


--Deeltijdse arbeidsovereenkomst
13u – 19u /week
Vakantieregeling is afhankelijk van de leerwerkplaats
komt minder vaak voor  

 

OUDERCONTACT

We geloven sterk in het oudercontact als beste vorm van communicatie. Hier vindt u onze kalender.

 

 

CONTACTFORMULIER

Hiernaast kan u ons contactformulier invullen. We zullen hierna zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. 

 

 

E-MAIL

 

U kan ons ook bereiken via info@cdo-newton.be

 

 

TELEFONISCH

Tel - 0471 01 9000

Ma-Di-Don-Vri

8.30-12.00  -  13.00-17.00 

 

 

 

 

 

OF KOM EENS LANGS:

 

Campus Newton

Noordlaan 32 (ingang aan station)

of Slachthuisstraat 64 (ingang Slachthuisstraat)  

9100 SINT-NIKLAAS

 

Vestigingsplaats Archimedes

Breedstraat 194

9100 SINT-NIKLAAS​

CDO-Newton is een autonome school binnen Scholengroep 17. | V.U.: Marijke Windey  | Webmaster: eric.schollaert@cdo-newton.be.

Deze site maakt geen gebruik van tracking of marketing cookies en heeft een louter informatieve functie.

Zend

Naam & Voornaam

Dit veld is vereist.​

Bedankt!

Het contactformulier is verzonden. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

E-mail of Tel.

Dit veld is vereist.​

Vraag of Opmerking

Dit veld is vereist.

 

Contact 

CDO-NEWTON

Autonoom Centrum voor Deeltijds Onderwijs Newton